Ochrana osobných údajov

1. Spoločnosť GaG racing s.r.o. so sídlom Ulica Vladimíra Clementisa 6449/20 917 01 Trnava , zapísaná na Krajskom súde v Trnave, vložka č. 36112/T (ďalej len "predávajúci" alebo "správca") spracúva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie"), nasledujúce osobné údaje:

- meno, priezvisko

- e-mailovú adresu

- telefónne číslo

- adresu / sídlo


2. Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre odbavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia - spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.


Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obranu práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenia - spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti a na účely oprávnených záujmov správcu.


3. Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zasielané novinky a iné obchodné správy, tento postup umožňuje § 7 ods. 3 zákona č.480 / 2004 Zb. O službách informačnej spoločnosti, ak ho kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia možno kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom - napríklad zaslaním e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení - odhlásiť. K odosielanie reklamných emailov však musí dať zákazník súhlas.


4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané firmou GaG racing s.r.o. teda správcom osobných údajov. Osobné údaje pre tohto správcu spracúvajú tiež spracovatelia:

a) Webhosting spravujúcich server eshopu - firma Websupport s. r. o. so sídlom Karadžičova 7608/12 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO 36421928

b) Prepravcovia - Direct Parcel Distribution SK s.r.o. so sídlom Pri letisku 5 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO 35834498


Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.


5. Správca nemá osobu tzv. Povereníka. Správca možno kontaktovať na emailovej adrese info@gag-racing.sk


6. Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky Invitalshop.sk užíva na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité na účely:

- meranie návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúce sa návštevnosti a správanie návštevníkov na webových stránkach;

- Základná funkčnosti webových stránok.

- Personalizácia reklamných oznámení na weboch spracovateľov


- Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenie.


- Webové stránky možno používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu - tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavení prehliadača, alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu správcu námietku podľa čl. 21 Nariadenie, ktorá je dostupná v dolnej časti webových stránok. Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.


- Ak podá návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies potrebných pre fungovanie webových stránok, nemožno v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.


- Cookies, ktoré sa zberajú na účel merania návštevnosti webu a vytváranie štatistík týkajúce sa návštevnosti a správanie návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.


- Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľovi:

  • Služba Google Analytics spoločnosti Google
  • Služba Google Adwords
  • Spoločnosť Facebook


7. Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

- zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení,

- namietať proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu,

- požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,

- vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, alebo požadovať obmedzenia spracovania,

- požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu,

- na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy,

- požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov,

- na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením,

- podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.