Reklamačné podmienky

 

Vymedzenie pojmov

 

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") a v súlade so zákonom 250/2007 Z.z o ochrane spotrebiteľa a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len "Tovar"), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujucého zodpovednosti za chyby (ďalej len "Reklamácie").

 

Predávajúci

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.sportovy-podvozok.sk

 Firma Peter Gašparík

 IČO: 46551913

 Clementisa 20

 917 01 Trnava

 

 Reklamačné podmienky

 

Podmienky záruk a vybavovanie reklamácií sa riadia príslušnými ustanoveniami platných zákonných noriem SR (Občiansky zákonník - zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon č. 108/2000 Zb. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji). 

 

Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

 

 Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu vady tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo ich pri prehliadke zistil. Ak si kupujúci túto svoju povinnosť nesplní v stanovených lehotách, právo kupujúceho z vád tovaru sa nemôže priznať.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré na tovare vzniknú počas trvania záručnej doby, nie však za vady:

 a) ktoré kupujúci spôsobil sám,

 b) o ktorých kupujúci vedel pred prevzatím tovaru ,

 c) na ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru,

 d) ktoré vznikli z dôsledku opotrebovania tovaru, neodbornou montážou produktu, neodbornou manipuláciou s produktom alebo používaním produktu v nevhodnom prostredí

 

 Reklamáciu uplatňuje kupujúci písomne na reklamačnom protokole s priložením kópie dodacieho listu/faktúry na adrese predávajúceho. Reklamovaný tovar kupujúci zasiela predávajúcemu na vlastné náklady a riziko. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberie.

 Kupujúci má právo na uplatnenie reklamácie do 24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim. Ak nie je reklamácia uplatnená v záručnej lehote, právo na reklamáciu zaniká. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu, okamžite a neodkladne, ihneď po zistení vady. Predávajúci je povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení najneskôr do 3 dní. Vybavenie reklamácie nesmie byť dlhšie ako 30 dní. Táto doba začne plynúť dňom doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu.  

 

Príjem reklamácií

 

Reklamovaný tovar je možné zaslať buď poštou (iba prvou triedou) alebo kuriérom kupujúcim zvolenou spoločnosťou.  Zásielky na dobierku alebo zásielky poslané kuriérom ktoré má platiť prímateľ nebudú prevzaté a poslané naspäť.

 

Zásielky posielajte na adresu:

sportovy-podvozok.sk 

Peter Gašparík

Clementisa 20

917 01 Trnava

 

O prijatí bude spotrebiteľ informovaný informovaný telefonicky alebo písomne (e-mail)

 

Vybavenie reklamácie

 

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

1. odovzdaním opraveného tovaru Kupujúcemu alebo pridaním opraveného alebo náhradného dielu,

2. výmenou tovaru

4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru

5. vrátením kúpnej ceny tovaru

6. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru